Visie Chemelot 2025: groene Graetheide stap dichterbij

Op11 mei 2016 maakte Chemelot haar plannen voor Graetheide en de Lexhy bekend. Uit deze toekomstvisie blijkt dat DSM-Chemelot het Graetheide-terrein (het 200 ha grote gebied ten noorden van de Bergerweg) de eerste 10 jaar niet nodig heeft. Al 10 jaar is duidelijk dat het gebied niet nodig is voor industrie en ook Chemelot erkent dat nu. De gemeente en de provincie concluderen daaruit dat het gebied definitief groen moet blijven en de provincie zal ook de reservering als industrieterrein schrappen. DSM-Chemelot wil het terrein echter houden en zoekt naar andere toepassingen voor de periode na 2025. 

Chemelot heeft over de plannen overleg gehad met de provincie en de gemeente Sittard-Geleen. De gemeenteraad en Provinciale Staten moeten de plannen nog goedkeuren.

Andere belangrijke punten zijn:

1. Men wil alle op de Campus gebruikte elektrische energie op het eigen terrein  en in de buurt duurzaam opwekken. Genoemd worden windmolens, zonnepanelen en biogas.

2. Na 2023 wil men de Chemelot-campus uitbreiden aan de noordkant van de Urmonderbaan (terrein de Lexhy).

3. De op- en afritten van de A2 in Urmond moeten in noordelijke richting verplaatst worden.

4. Men wil de risico- en geluidscontouren “uitbreiden” (meer risico en lawaai voor de omgeving)

5. Dat Chemelot gaat zorgen voor een betere aansturing van de bedrijven, met name op het gebied van veiligheid, is gezien de vele incidenten gedurende de laatste jaren een goede ontwikkeling.

 6. De oprichting van een instituut voor “Sustainable Technology” beoordelen wij positief.

De punten waar het Graetheidecomité kantekeningen bij plaatst zijn de volgende.

1. Chemelot wil vanaf 2023 de Campus uitbreiden ten noorden van de Urmonderbaan. Mogelijke alternatieve locaties op bestaande industrieterreinen zijn niet onderzocht. Het is erg voorbarig om op basis van vage toekomstverwachtingen  het groen/bosgebied de Lexhy nu al te claimen.

2. De verplaatsing van de op- en afritten van de A2 in noordelijke richting lijkt ons overbodig. De bereikbaarheid van Chemelot kan ook in de bestaande situatie verbeterd worden. Er is zelfs ruimte voor een eigen afrit naar Chemelot. Nieuwe op en afritten ter hoogte van Bergerweg beteken aantasting van een deel van groene gebied de Lexhy en een forse toename van verkeer en geluidsoverlast in het dorp Graetheide en in Einighausen.

3. Oprekken van de risico- en geluidscontouren rond het Chemelot-terrein lijkt ons niet wenselijk. Het geluidsniveau in bv Urmond en Lindenheuvel is al erg hoog. 5. De stelling van Chemelot dat investeringen alleen gedaan worden als ze binnen 3 jaar terugverdiend kunnen worden betekent dat praktisch niets meer mogelijk is. Opwekking van duurzame energie verdien je niet in 3 jaar terug. Wettelijk is het zelfs zo dat een bedrijf verplicht is te investeren in energiebesparing als de terugverdientijd 5 jaar of minder is.

Prioriteit moet nu worden gegeven aan een betere leefomgeving. Verbetering van de woonomgevig is ook essentieel voor de Campus-ontwikkeling. Om wetenschappers te interesseren voor een baan op de Campus zal ook een aantrekkelijke woonomgeving geboden moeten worden. Na 40 jaar is het nu tijd om voor Graetheide een andere richting te kiezen.Chemelot is echter niet van plan om hier iets aan te doen. Men wil een ecologische verbindingszone aan de noordkant van Graetheide pas aanleggen als dat verplicht is als compensatie van het verdwijnen van natuur op de Lexhy. Het gebied de Lexhy zou, zeker tot 2023, als wandelgebied opengesteld moeten worden. De gemeente en de provincie zullen nu toch wat druk op DSM moeten uitoefenen om in ruil voor de miljoenen die ze toegestopt krijgen Graetheide af te geven.  En de gemeente is dan aan zet om plannen te maken voor verbeteringen in het gebied wat betreft natuur en landschap.

De visie van Chemelot is een eerste stap om te komen tot een integrale gebiedsvisie, waarbij de belangen van woonklimaat en natuurontwikkeling afgewogen worden tegen de wensen van Chemelot. Het Graetheidecomité zou graag zien dat met deze vervolgstudie snel begonnen wordt. De gemeente moet nu beslissen wat er met Graetheide gebeurt: waar komt natuur (ecologische verbindingszone), wat is bestemd voor landbouw, hoe kan het landschap aantrekkelijker gemaakt worden? Een probleem hierbij is echter dat Chemelot tot nu toe hier niet aan mee wil werken  Men wil het hele gebied ten noorden van de Urmonderbaan zeker to na 2025 laten zo als het is en de mogelijkheid openhouden om er daarna nog iets te beginnen. De overheid zal Chemelot onder druk moeten zetten om ( in ruil voor de miljoenen die ze van de provincie krijgen) aan de wensen voor een beter leefmilieu tegemoet te komen.

 back f2