Grindwinning op Graetheide?

Eind mei 2020 werd het Graetheidecomité benaderd door de firma L’Ortye met het verzoek om een gesprek over grindwinning op Graetheide. L’Ortye zoekt een nieuwe locatie omdat men in Meers over drie jaar klaar is. Op ons verzoek zijn ook bewoners uit de omgeving en de werkgroep Kingbeek van het IVN bij de gesprekken betrokken. Ook DSM nam er aan deel. Het plan van L’Ortye houdt in dat een gebied van ongeveer 80 hectare zuidelijk van het dorp Graetheide afgegraven wordt voor grindwinning en daarna ingericht wordt als natuurgebied. Aan het plan zitten nogal wat nadelen. Het ontgrinden duurt 15 jaar. Het grind wordt ter plaatse bewerkt (gezeefd en verkleind). Om geluidshinder te beperken worden aarden wallen rond het gebied gelegd, dat dus 15 jaar deels ontoegankelijk is. Het grind wordt afgevoerd via een aan te leggen haven of via de oprit van de A2 in Urmond. Het gaat om ongeveer 5 vrachtwagens per uur (en 5 weer terug). Na het afgraven wordt het gat gedeeltelijk opgevuld met grond en wordt er natuur ingericht. Zuidelijk daarvan, langs de Bergerweg wil DSM een haven aanleggen en een groot aantal gebouwen plaatsen voor afvalverwerking. Het voordeel van het plan is dat we over 15 jaar daar een aantrekkelijk natuurgebied hebben.

planontgrinding
Planontwerp: L’Ortye en DSM. De loodsen van DSM zijn verdiept aangelegd om op het niveau van het kanaal te komen. De daken zijn begroeid.


De provincie en de gemeente zien echter de aanleg van de haven niet zitten. Alleen als de capaciteit van de bestaande havens onvoldoende is wil men erover nadenken.
Het Graetheidecomité wil alleen verder praten over de plannen als DSM bereid is het hele gebied ten noorden van de Bergerweg af te staan en over te dragen aan een natuurorganistatie.
De afvoer van grind via de A2 is een probleem omdat DSM de Oude Postbaan wil afsluiten en er dus geen directe verbinding met de A2 meer is. Het is niet duidelijk hoe men dan op de A2 wil komen. Een ander probleempunt is het gevolg van de ontgrindingen voor de bronnen van de Kingbeek. Volgens de werkgroep Kingbeek van het IVN zijn de gevolgen onaanvaardbaar groot. Hier is onderzoek door deskundigen nodig om aan te tonen of dit zo is.
Tenslotte is het Graetheidecomité van mening dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de mening van de omwonenden. Iedere bewoner binnen een afstand van 3 km van de ontgrindingslokatie zal naar zijn mening gevraagd moeten worden.

In de gemeenteraad van Sittard-Geleen werd in december 2021 over de grindwinning gesproken. GroenLinks hield een gloedvol betoog hiertegen. Volgens hen weegt de overlast van een grote installatie voor de opwerking van het grind niet op tegen het voordeel dat er over 15 jaar een groengebied gerealiseerd is. GroenLinks en D66 hebben daarom een motie ingediend tegen grindwinning op Graetheide. Die motie werd alleen gesteund door de raadsleden Renet en Klein. De overige raadsleden willen het resulaat van de gesprekken tussen L'Ortye, de omwonenden en het Graetheidecomité afwachten. Volgens wethouder Meekels kan ontgrinden alleen als dat een meerwaarde heeft voor de vergroening van Graetheide.

foto LOrye

Zo zou de verwerkingsinstallatie voor het grind er uit komen te zien. Foto: L'Ortye

back f2